Shichinohe-Towada Station ⇔ Rokkasho-mura riding together taxi
Car
 • Rokkasho - Aomori 100 min
 • Rokkasho - Noheji 40 min
 • Rokkasho - Mutsu 1 hr
 • Rokkasho - Misawa 50 min
 • Six - eight 80 min
 • Six - seven Towada 1 hr
Tohoku Expressway
 • Morioka - Hachinohe 90 min
 • Sendai - Hachinohe 3 hrs 30 min
 • Tokyo - Hachinohe 7 hrs
 • Morioka - Aomori 2 hrs
 • Sendai - Aomori 4 hrs
 • Tokyo - Aomori 7 hrs 35 min
Tohoku Shinkansen 
 • Shichinohe-Towada - Tokyo three hours ten minutes
 • Shichinohe-Towada - Sendai 90 min

 

Train Aoimori Railway homepage
 • Noheji - Hachinohe 45 min
 • Noheji - Aomori 45 min
Bus Shimokita traffic homepage Towada Kanko Dentetsu homepage
 • Rokkasho village office - Noheji Station 1 hr
 • Six shoheinumaoikan - Misawa Station 1 hr
 • Rokkasho stay garage - Mutsu terminal 90 min
Airplane Japan Airlines Co., Ltd. (JAL) homepage
 • Misawa - Tokyo 70 min
 • Aomori - Tokyo 70 min
 • Aomori - Osaka 90 min
 • Aomori - Sapporo 45 min

 

 

*Traffic information in Aomori is this → Aomori traffic information